Manteniment
Reparació / Servei tècnic


Marques / Principals fabricants

Manteniment

ASITEC BARCELONAofereix el manteniment més complet per a la seva instal·lació de la mà dels nostres tècnics especialistes en calderes, escalfadors, acumuladors, termos, aire condicionat o energia solar tèrmica..

El Reial Decret Legislatiu 1027/2007 en els seus articles 25 i 26 estableix que el titular o usuari de la instal·lació es directament responsable de la mateixa i ha d’encarregar a una Empresa Mantenidora Autoritzada la realització del manteniment de la seva instal·lació. Per instal·lacions entre 5 i 70kW de potència la Revisió Obligatòria RITE serà anual, les instal·lacions amb potencia superior a 70kW estan obligades a subscriure un Contracte de Manteniment i a realitzar comprovacions i revisions amb les periodicitats establertes a la Instrucció Tècnica IT 3 del RITE. La llei estableix que aquesta revisió o manteniment ha de ser realitzat periòdicament per una empresa certificada que haurà d’expedir el document CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6 a l’usuari o titular.

Es de gran importància el compliment de la normativa en relació als aparells de les instal·lacions tèrmiques, no només per acatar la llei, si no per la seguretat de la seva llar, l’estalvi energètic i el compromís amb el medi ambient.

Per aquesta raó ASITEC BARCELONA li ofereix diverses modalitats per accedir al compliment de la normativa RITE, en forma de Contracte de Manteniment, Manteniment preventiu o Revisió Anual RITE.