Revisió
RITE/ITE-6


Marques / Principals fabricants

Certificat anual de manteniment ITE-6

La nostre certificació oficial ens permet expedir el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, donant al titular o usuari de la instal·lació totes les garanties que exigeix la llei quan realitzem la revisió obligatòria de la seva instal·lació.

Pot descarregar el model ITE-6, Certificat anual al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: Modelo ITE-6 [DOC,224,5 KB.] (actualizado: marzo 2009).

El Reial Decret Legislatiu 1027/2007 (RITE), en el seu Article 25, estableix que el titular o usuari de la instal·lació es directament responsable de la mateixa y ha d’encarregar a una Empresa Mantenidora Autoritzada la realització de la Revisió de Manteniment Obligatòria de la seva instal·lació. L’Article 26 estableix que per a instal·lacions entre 5 i 70kW de potència (les instal·lacions domèstiques de la majoria de llars) la Revisió de Manteniment Obligatòria RITE serà anual. També estableix a l’Article 28 i la Instrucció 04/2008 SIE, que aquesta revisió ha de ser realitzada per una Empresa Mantenidora Autoritzada que haurà d’expedir el document CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6  a l’usuari o titular.

El RITE en la seva Instrucció Tècnica IT3, estableix un Programa de Manteniment Preventiu i un Programa de Gestió Energètica. Aquests programes marquen una sèrie de punts a revisar anualment segons el  tipus d’aparell, son alguns exemples: Neteja de generadors, les seves xemeneies o conductes, comprovació d’estanqueïtat dels diferents circuits i fluids, neteja de cremadors, revisió de vasos d’expansió, comprovació de fuites de gas, revisió i neteja de filtres, revisió d’unitats terminals, revisió dels aïllaments, verificació dels sistemes de seguretat, etc. Totes aquestes verificacions apareixen reflexades al CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, que només pot expedir i certificar una Empresa Mantenidora Autoritzada por l’organisme competent de la Comunitat Autònoma.

Es de gran importància el compliment de la normativa en relació als aparells de les instal·lacions tèrmiques, no només per complir amb la llei, si no per la pròpia seguretat de la seva llar, l’estalvi energètic i el compromís amb el medi ambient. Les instal·lacions tèrmiques funcionen amb generadors que combinen combustibles, energia elèctrica, aigua i elevades temperatures, només a través d’un control periòdic de les instal·lacions es por garantir la seguretat dels usuaris. Les instal·lacions tèrmiques suposen una important part del consum energètic global i les revisions establides al Programa de Gestió Energètica del RITE garantitzen el menor consum, cosa que es tradueix en un estalvi a la factura energètica i la major cura pel medi ambient.

ASITEC BARCELONA ofereix la realització de a Revisió de Manteniment Anual RITE i la expedició del CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, al preu mes competitiu del mercat de la ma dels millors professionals acreditats.