Manteniment
preventiu


Marques / Principals fabricants

Manteniment preventiu

El Reial Decret Legislatiu 1027/2007, segons la normativa RITE (Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis), estableix una sèrie de revisions periòdiques obligatòries de les Instal·lacions de Climatització, Calefacció i producció d’Aigua Calenta Sanitària. Les Sales de Calderes i els Sistemes d’Energia Solar Tèrmica (superiors a 20m de captació), ja siguin comunitaris o individuals, estan obligats a subscriure un Contracte de Manteniment Preventiu amb una empresa acreditada. La llei estableix que el titular o usuari de la instal·lació es directament responsable de la mateixa i ha de realitzar les revisions obligatòries que garantissin el seu correcte funcionament. Aquestes revisions han de ser realitzades periòdicament per una empresa Mantenidora Autoritzada que haurà d’expedir el document CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT (Model ITE-6) a l’usuari o titular i omplir degudament el llibre de Manteniment de la instal·lació.

Es de gran importància el compliment de la normativa en relació als aparells de les instal·lacions tèrmiques, no només per el compliment de la llei, si no per la pròpia seguretat de les llars i usuaris, l’estalvi energètic i el compromís amb el medi ambient.

ASITEC BARCELONA ofereix un Contracte de Manteniment Preventiu dirigit a Instal·lacions Solars Tèrmiques i Sales de Calderes o Màquines, sol·liciti pressupost personalitzat per a la seva instal·lació i necessitats.

Manteniment preventiu per a instal·lacions: