Manteniment
preventiu


Marques / Principals fabricants

Manteniment preventiu sales de calderes

ASITEC BARCELONA ofereix el manteniment preventiu més complet per a sales de calderes i màquines. Aquesta modalitat va dirigida a instal·lacions que superen els 70kW de potència i estan per tant obligades per el RD 1027/2007 (RITE) a subscriure un Contracte de Manteniment amb una Empresa Mantenidora Autoritzada. Un correcte manteniment del seu equip es tradueix en la major seguretat per a la seva llar o local, una vida útil més llarga de tots els aparells de la instal·lació, un important estalvi energètic y en un autèntic compromís amb el medi ambient al reduir les emissions contaminants.

El nostre contracte de manteniment preventiu per a Sales de Calderes i de Màquines inclou les Revisions segons exigeix la normativa RITE (RD 1027/2007) en la seva Instrucció Tècnica IT3, amb les periodicitats que estipula la llei, fent constar les operacions en el corresponen Llibre de Manteniment. Consistent en la realització del Programa de Manteniment Preventiu, el Programa de Gestió Energètica, les Instruccions de Seguretat, Instruccions de Manipulació i Maniobra, i les Instruccions de Funcionament. També inclou el desplaçament de totes les reparacions del seu sistema.

Tal i com estableix el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), les revisions periòdiques comporten la comprovació y neteja de xemeneia i circuit d’evacuació productes de combustió de caldera, neteja de cremadors, revisió de vasos d’expansió, comprovació de fuites de gas a l’equip i les seves claus, fuites d’aigua a la instal·lació tèrmica, rendiment energètic de l’aparell, verificació de la correcta combustió, correcte aprofitament del calor o fred generats, etc. Totes aquestes verificacions s’acrediten amb la nostre Certificació Oficial expedint el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, donant al titular o usuari de la instal·lació totes les garanties.

Sol·liciti pressupost del contracte de manteniment preventiu per a la seva Sala de Calderes o Màquines, per qualsevol dubte o si desitja conèixer tots els detalls sobre el manteniment del seu aparell, contacti amb el seu punt de Servei Autoritzar en el 93 222 22 88.

El nostre horari d’atenció al públic es de Dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.